Nová vyhláška o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu


1.1.2007 nabývá účinnosti nová obecně závazná vyhláška obce Halámky o poplatcích za odvoz komunálního odpadu.

Poplatníkem je
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba

Od poplatku jsou osvobozeni
a) občané vykonávající základní vojenskou službu
b) občané umístění v nápravně výchovném zařízení

Poplatek činí:
a) za dospělou osobu s trvalým pobytem v obci: 400,- Kč
b) za dítě do 15 let s trvalým pobytem v obci: 370,- Kč
c) za majitele nemovitosti určené/sloužící k individuální rekreaci: 500,- Kč

Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, který je povinen obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí. Poplatek za rok 2007 je splatný nejpozději do 28.2.2007. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit na trojnásobek.


zpět